بازتعریف کن

خود را. بیشتر بدان

«هنر، یاد بهشـت است و نوحه انسان در فـراق. هنر زبان غربـت بنی آدم است در فرقت دارالقـرار و از همین روی، همه با آن انس دارند چه در کلام جلوه کند، چه در لحن، و چه در نقـش؛ اُنسی دیرینه به قدمت جهـان. هنر، زبان بی زبانی است و زبان هم زبانی»

آقا مرتضی آوینی (هنرمند مسلمان)